Pracownia Projektowania Grafiki Wydawniczej i Typografii

Pracownia istnieje od 1969 roku. Jej za?o?ycielem i twórc? unikalnego programu by? prof. Krzysztof Lenk (www.risd.edu) – wybitny grafik-projektant, obecnie zwi?zany z Rhode Island School of Design, USA. W latach 80-tych Pracowni? prowadzi? prof. Jan Kubasiewicz (www.massart.edu), a w okresie 1990-2005 prof. Stanislaw Labecki (info). Od 2006 roku Pracowni? prowadzi prof. nadzw. ASP dr hab. S?awomir Kosmynka.
_

Pracownia Projektowania Grafiki Wydawniczej jest jedn? z czterech g?ównych pracowni projektowych Katedry Projektowania Graficznego, Wydzia?u Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pi?knych
im. W?adys?awa Strzemi?skiego w ?odzi.
_

Pracownia ta jest pracowni? dyplomow? – kszta?ci grafików projektantów w zakresie szeroko poj?tego projektowania form wydawniczych, infografiki oraz typografii. Komplementarny program pracowni od II do IV roku studiów, obejmuje g?ównie ?wiczenia z architektury projektowania ksi??ki, ilustracji, typografii, nowoczesnych technik opracowywania gridu i layoutu wydawnictw, gazet oraz czasopism, a tak?e komputerowego projektowania strukturalnego oraz prezentacji multimedialnych. W Pracowni studiuje ?rednio 30 studentów studiów dziennych oraz, 70 studentów zaocznych studiów licencjackich i uzupe?niaj?cych studiów magisterskich.
_

PPGWiT jako jedyna tego typu pracownia w Polsce prowadzi kompleksowy program projektowania gazet, wydawnictw ksi??kowych, czasopism i innych form wydawniczych. Pracownia znana jest w kr?gach przyjació? jako ksi??ka lub 109.
_

Prowadzacy pracownie/:
profesor: Slawomir Kosmynka
asystent: Boguslaw BonusDeLuxe Jaworski
_

eMail/:
109(ma?pka)asp.lodz.pl
_
_
_

( EN )

The Editorial And Typography Design Studio has existed since 1969. It was founded by professor Krzysztof Lenk (www.risd.edu), a prominent graphic designer, currently related to the Rhode Island School of Design, the USA, who is also responsible for its unique curriculum. In the 1980s, the studio was managed by professor Jan Kubasiewicz (www.massart.edu), who was replaced by professor Stanislaw Labecki (more about) in the years 1990-2005.
_

Since 2006, the studio has been managed by professor S?awomir Kosmynka. The Studio of Editorial Graphic Design is one of the four main design studios of the Department of Graphic Design at the Faculty of Graphics and Painting, the Strzeminski Academy of Art in ?ód?.
_

Director: Slawomir Kosmynka
assistant: Boguslaw BonusDeLuxe Jaworski
_